Top

Tính Năng

Tính Năng Nâng Cấp Tín Vật Bang Hội

[18-03-2024]

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Nội dung


Quản Gia Bang Phái

 • Vị trí: Biện Kinh (176/175)
 • Chức năng:
  • Thực hiện nhiệm vụ hằng ngày
  • Mở Cửa Hàng Bang Hội


Tín Vật Bảo Thạch

 • Nguồn gốc:
  • Nhận thưởng chiến trường, tài nguyên chiến bằng các loại quân công chương.
  • Nộp 30 lần Quân Dụng
  • Nhặt rương / túi boss Đại Hoàng Kim
  • Nhặt rương / túi boss Đại Hoàng Kim
 • Chức năng: dùng để nâng cấp Tín Vật


Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội

 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Ngự Các với giá 200 Kim Phiếu
  • Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày tại NPC Quản Gia Bang Phái để nhận được điểm cống hiến bang hội.
 • Chức năng: sử dụng được 100 điểm cống hiến bang hội.

Công thức nâng cấp:

Cấp Tín Vật

Công Thức Nâng Cấp

Cấp 2

50 Tín vật bảo thạch + 1000 vàng + 100 điểm cống hiến

Cấp 3

100 Tín Vật bảo thạch + 2000 vàng + 200 điểm cống hiến

Cấp 4

200 Tín Vật bảo thạch + 4000 vàng + 300 điểm cống hiến

Cấp 5

300 Tín vật bảo thạch + 6 hoàng kim đại hồng bao + 500 điểm cống hiến

Cấp 6

500 Tín vật bảo thạch + 10 hoàng kim đại hồng bao + 1000 điểm cống hiến

Cấp 7

1000 Tín vật bảo thạch + 15 hoàng kim đại hồng bao + 1500 điểm cống hiến

Cấp 8

1500 Tín vật bảo thạch + 20 hoàng kim đại hồng bao + 2000 điểm cống hiến

Cấp 9

2000 Tín vật bảo thạch + 25 hoàng kim đại hồng bao + 3000 điểm cống hiến

Cấp 10

3000 Tín vật bảo thạch + 30 hoàng kim đại hồng bao + 3500 điểm cống hiến

Cấp 11

4000 Tín vật bảo thạch + 35 hoàng kim đại hồng bao + 4000 điểm cống hiến

Cấp 12

5000 Tín vật bảo thạch + 40 hoàng kim đại hồng bao + 5000 điểm cống hiến

Cấp 13

6000 Tín vật bảo thạch + 45 hoàng kim đại hồng bao + 6000 điểm cống hiến

Cấp 14

8000 Tín vật bảo thạch + 50 hoàng kim đại hồng bao + 10000 điểm cống hiến

Cấp 15

10000 Tín vật bảo thạch + 60 hoàng kim đại hồng bao + 15000 điểm cống hiến